Skip to content

Curs Intensiu teòric-pràctic en OCLUSIÓ I REHABILITACIÓ CASOS DE GRANS DESGASTOS 2021/2022

  Dates

  27 de juny - 1 de juliol | 9.30h a 20h/14.30h

  Durada

  5 dies

  Preu

  Preu Soci Scoe 2800€, Soci Sepes 2900€ / No Soci 3100€


  Places

  40

  Dates

  27 de juny - 1 de juliol | 9.30h a 20h/14.30h

  Durada

  5 dies

  Preu

  Preu Soci Scoe 2800€, Soci Sepes 2900€ / No Soci 3100€

  Places

  40

  Curs intensiu en Oclusió i Rehabilitació en els casos de grans desgastos

  L'augment de la dimensió vertical d'oclusió és un repte tècnic que es planteja a l'odontòleg rehabilitador quan ha de resoldre els casos de corones clíniques curtes secundaris a desgasts severs.

  LA NOSTRA METODOLOGIA

  Clases teóricas con reconocidos profesionales

  Sessions pràctiques a la seu de la SCOE

  Instalaciones ideales para la formación

  Clars, clínics i accessibles, perquè no et quedis amb dubtes

  Con materiales de calidad y profesores experimentados que harán que te sientas seguro al hacer los tratamientos.

  Con moderno equipamiento y todo lo necesario para una excelente experiencia educativa.

  LA NOSTRA METODOLOGIA

  Clases teóricas con reconocidos profesionales

  Clars, clínics i accessibles, perquè no et quedis amb dubtes

  Sessions pràctiques a la seu de la SCOE

  Con materiales de calidad y profesores experimentados que harán que te sientas seguro al hacer los tratamientos.

  Instalaciones ideales para la formación

  Con moderno equipamiento y todo lo necesario para una excelente experiencia educativa.

  OBJECTIUS GENERALS

  • Es descriuran les bases de l'oclusió i definint el que és i quina cerca l'oclusió terapèutica, començant per la màxima intercuspidació, seguint amb el concepte actual de relació cèntrica allunyant-nos de les controvèrsies del passat, passant a relacions dinàmiques entre les dents anteriors i els posteriors i, finalment, incidint en la importància de l'absència de cop traumàtic. L'objectiu és mostrar l'estat actual de la qüestió emfatitzant les claus de l'oclusió, que són una bona guia anterior i l'absència de cop traumàtic.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • A continuació, s'abordarà l'elecció del material amb el qual restaurarem les àrees funcionals de summa importància. No existeix un material ideal ja que cap presenta el mateix comportament mecànic que l'esmalt, tant quant a desgast de l'esmalt antagonista com pel que fa a desgast del propi material restaurador. Per això, l'objectiu no és només aconseguir un material que no desgasti l'esmalt antagonista, sinó que alhora sigui capaç de suportar l'agressió de l'esmalt antagonista i no es desgasti amb excessiva rapidesa ja que això comportarà una extrusió compensadora que, de fet, suposa una alteració de l'oclusió.

  • Es descriuran tots els detalls de l'articulador i dels registres crani i intermaxil·lars amb la finalitat de facilitar el muntatge de models en articulador.

  • S'ensenyarà a manipular l'articulador, ajustant els diferents paràmetres, individualitzant la taula incisal i procedint a realitzar un anàlisi oclusal. S'explicarà de manera clara i detallada tot el procés que se segueix quan s'han de realitzar tallats selectius a fi de corregir oclusions inestables, presentant quins objectius es perseguiran i la manera d'aconseguir-los Es descriuran tots els secrets de l'ajust oclusal depenent de la mena de pròtesi que porta el pacient, fent èmfasi en aquells aspectes propis de cada pròtesi (pròtesi fixa sobre dents, pròtesi parcial amovible, pròtesi completa, sobredentadures sobre implants i pròtesi fixa sobre implants. Es descriurà el disseny de les fèrules miorelaxants i alguns detalls que a vegades passen desapercebuts i són fonamentals perquè el tractament funcioni correctament. Hi ha diferents tipus de fèrula, però la més utilitzada és la fèrula miorelaxant, també anomenada fèrula de relaxació muscular o fèrula de descàrrega. De la seva correcta confecció i ajust, que no són en absolut complicats, depèn enterament el seu èxit. Es detallaran els diferents tipus de desgastos presents en els pacients per a poder fer un correcte diagnòstic i poder saber afrontar el tractament més adequat. Diferenciarem els pacients amb desgastos funcionals dels parafuncionals i així perdre la por als pacients amb grans desgastos.

  • L'augment de la dimensió vertical d'oclusió és un repte tècnic que se li planteja a l'odontòleg rehabilitador quan ha de resoldre els casos de corones clíniques curtes secundaris a desgastos severs. El maneig de la dimensió vertical (DV) és un procés complex i difícil si no tenim clars els principis ni el procediment de treball. Els detalls que es descriuran també podran ser aplicables a altres tipus de tractaments rehabilitadors en els quals s'hagi perdut la referència de la dimensió vertical d'oclusió del pacient, com per exemple rehabilitacions completes implantosuportades, en sobredentadures sobre dents i sobre implants i fins i tot en pacients tractats amb pròtesis completes o pròtesis parcials amovibles. Es mostrarà un protocol clar i definit per a l'augment de la dimensió vertical d'oclusió en els casos de desgastos severs i es donarà resposta a preguntes fonamentals com quan cal augmentar la dimensió vertical?, de quina manera aconseguir-ho?, etc

  PROGRAMA

  Una oferta formativa plantejada des del rigor científic i l'experiència clínica

  OCLUSIÓ TERAPÈUTICA, COMUNICACIÓ AMB EL LABORATORI

  PROGRAMA TEÒRIC – De 9.30 a 14.30h

  1. OCLUSIÓ TERAPÈUTICA

  Màxima Intercuspidació
  • Detalls relatius a la màxima intercuspidació que convenen tenir presents.
  • La màxima intercuspidació i la inestabilitat oclusal.
  • La importància d’utilitzar correctament el paper d’articular en l’ajust oclusal

  Relació Cèntrica
  • Quan s’ha de prendre una relació cèntrica?
  • Com desprogramar al pacient?
  1. Quan i com es realitza un Jig de Lucia
  2. Quan i com es realitza un desprogramador de Kois.
  3. Quan utilitzar la fèrula oclusal com des-programador.
  • Oclusió cèntrica. Quan s’ha de rehabilitar en RC?
  • Fisiologia de l’ATM, coneguem com funciona el nostre sistema per saber per què falla.

  Guia anterior
  • Guia incisiva, guia canina i funció de grup.
  • Resalt i sobremossegada. Com manejar-los adequadament?
  • Repercussió dels factors fixos de l’oclusió en la guia anterior (inclinació de la trajectòria condílea, moviment de Bennett, distància intercondílea).

  2. COMUNICACIÓ AMB EL LABORATORI

  • Avantatges de l’ús de l’articulador.
  • Muntatge de models i ajust de l’articulador.
  • Registres craniomaxil·lars i intermaxil·lars.
  • Encerat diagnòstic analògic i digital.
  • Articulador virtual i anàlisi oclusal digital.

  PROGRAMA PRÀCTIC – De 16.00 a 20.00h

  Taller de muntatge en articulador.
  • Descripció de les parts constituents d’un articulador.
  • Confecció d’un jig de Lucia.
  • Registre amb arc facial.
  • Muntatge del model superior.
  • Presa de registres de la relació cèntrica.
  • Muntatge del model inferior.

  Material que ha de portar l’assistent al curs:
  • Articulador semiajustable (qualsevol dels següents: Dentatus, Quick-Master, Artex, Bio-Art, SAM, Panadent, AD2)
  • Arc facial amb tots els accesoris.
  • Models superior e inferior retallats de la seva pròpia boca sense muntar i sense socolar buidats amb ESCAIOLA TIPUS IV.
  • Pla infraorbitari (si ho precisa l’articulador)
  • 2 pletines pel muntatge dels models.
  • “T” per a facilitar el muntatge del models superior (si el requereix)
  • Regla mil·limetrada flexible (almenys de 15cm), en aquells casos d’arcs facials que no introdueixen les branques en el conducte auditiu extern.
  • Retolador de tinta indeleble.
  • Cúter.
  • Tassa d’escaiola.
  • Espàtula per a escaiola.
  • Espàtula de ciment.
  • Peça de mà.
  • Fresa de “bellota” per a escalabornar resina per a peça de mà.
  • Fresa de goma de poliment per resina.

  COP TRAUMÀTIC, FISIOPATOLOGIA DE LA OCLUSIÓ, FÈRULA MIORRELAXANT

  PROGRAMA TEÒRIC – De 9.30 a 14.30h

  3.COP TRAUMÀTIC

  • Cop traumàtico en dent no coronada. Clínica del cop traumàtic.
  • Cop traumàtic en corones deficients.
  • Protocol a seguir quan la guia anterior del pacient no és vàlida o no existeix.
  • Importància dels provisionals anteriors per a incorporar en ells els factors fixos de l’oclusió. Ajust de l’oclusió en provisionals anteriors.
  – Com transferir la guia anterior de la pròtesi provisional a la definitiva?.
  – Taula incisal individualitzada.
  – Transferència amb claus de silicona.

  4. FISIOPATOLOGIA DE LA OCLUSIÓ

  • Per què es produeix el desgast? Diagnòstic dels desgastos dentaris. Erosió, atrició, abrasió i lesions cervicals no carioses.
  • Desgastos derivats de guies anteriors desfavorables.
  • Oclusions vora a vora.
  • Grans sobremossegades.

  5. FISIOPATOLOGIA DE LA OCLUSIÓ

  • Objectius i funcions de les fèrules miorelaxants.
  • Disseny de la fèrula miorelaxant.
  • Indicacions de la fèrula.
  • Protocol d’ajust i seguiment de la fèrula.
  • Com sabem que la fèrula ha funcionat?
  • Quant temps usarem la fèrula?
  • En quins pacients utilitzaré la fèrula?

  PROGRAMA PRÀCTIC – De 16.00 a 20.00h

  Taller d’oclusió.
  • Presa de registre de protrusiva.
  • Ajust de la trajectòria condílea.
  • Individualització de la taula incisal.
  • Anàlisi oclusal.
  • Ajust oclusal.

  Material que ha de portar l’assistent al curs:
  • El mateix que el dia anterior.

  TRACTAMENT DE LA INESTABILITAT OCLUSAL, MATERIALS PER A REHABILITAR ÀREES FUNCIONALS

  PROGRAMA TEÒRIC – De 9.30 a 14.30h

  6. TRACTAMENT DE LA INESTABILITAT OCLUSAL

  Coronoplastia negativa o Tallat selectiu.
  • Quan està indicat realitzar un tallat selectiu?
  • Quins objectius de tractament es buscaran?
  • Com s’aconseguiran aquests objectius?
  • Protocol pas a pas del tallat selectiu.
  • Com traslladar de manera predictible el tallat selectiu de l’articulador a la boca del pacient?. Protocol clínic de treball.
  • Ajust oclusal amb T-Scan.

  Coronoplastia positiva o Encerat aditiu.
  • Quan estarà indicada la coronoplastia positiva?
  • Quins objectius de tractament es buscaran?
  • Com aconseguirem una oclusió terapèutica?
  • Quins requisits necessitem?

  7. MATERIALS PER A REHABILITAR ÀREES FUNCIONALS

  La importància dels materials en el manteniment de l’oclusió.

  Quins materials restauradors són d’elecció en àrees funcionals?
  • Disilicat de liti.
  • Óxid de zirconi.
  • Porcellana feldespàtica.
  • Composite.
  • Materials híbrids.
  • Aliatges metàl·lics.

  Quin tipus de restauracions estan indicades?
  • Corones, overlays-veneerlays, facetes palatines.

  PROGRAMA PRÀCTIC – De 16.00 a 20.00h

  Taller d’ajust d’un desprogramador de Kois
  • Es realitzarà l’ajust d’un desprogramador de Kois i es prendrà un registre de RC. Es manaran per email prèviament les característiques del desprogramador de Kois que cada alumne haurà de portar per a la seva pròpia boca.

  Taller d’ajust d’una fèrula oclusal
  • Es realitzarà l’ajust d’una fèrula oclusal que haurà de portar l’assistent a la pràctica. Es manaran per email prèviament les característiques amb les quals s’ha de confeccionar la fèrula i en la pràctica s’explicarà i realitzarà el correcte ajust oclusal d’aquesta.

  Material que ha de portar l’assistent al curs:
  • Desprogramador de Kois.
  • Fèrula oclusal.
  • Peça de mà.
  • Freses de peça de mà per retocar i polir la fèrula.

  PLANIFICACIÓ DELS AUGMENTS DE DIMENSIÓ VERTICAL D’OCLUSIÓ (DVO), EXECUCIÓ DELS AUGMENTS DE LA DIMENSIÓ VERTICAL D’OCLUSIÓ (DVO)

  PROGRAMA TEÒRIC – De 9.30 a 14.30h

  8. PLANIFICACIÓ DELS AUGMENTS DE DIMENSIÓ VERTICAL D’OCLUSIÓ (DVO)

  • L’augment de la dimensió vertical d’oclusió com a eina de tractament dels casos amb desgastos severs.
  • Fonaments dels augments de la DVO.
  • Importància de l’encerat diagnòstic i el mockup.
  • En quins casos caldrà augmentar la dimensió vertical?
  • Quant cal augmentar la dimensió vertical?
  • Sobre la base de què decidim la nova dimensió vertical?
  • Quins factors limiten l’augment de la DVO?
  • Quin criteri determina el repartiment de l’augment de la dimensió vertical entre l’arcada superior i la inferior?

  9. EXECUCIÓ DELS AUGMENTS DE LA DIMENSIÓ VERTICAL D’OCLUSIÓ

  • Protocol clínic pas a pas per a l’augment de la dimensió vertical.
  • Provisionalització i ajust dels provisionals.
  • Presa d’impressions definitives. Com treure el màxim rendiment a les silicones d’addició?
  • Particularitats del cimentat adhesiu.
  • Preparació adequada de les diferents superfícies a cimentar.

  PROGRAMA PRÀCTIC – De 16.00 a 20.00h

  Taller de coronoplastia negativa i positiva.
  • Es realitzarà el tallat selectiui el tractament additiu mitjançant encerat d’un cas clínic de desgastos en el qual aprendre el maneig dels casos de pacients amb desgastos i amb disfunció oclusal per a aprendre a crear una oclusió terapèutica.

  Material que ha de portar l’assistent al curs:
  • Instruments de modelatge Peter K. Thomas assequibles en qualsevol dipòsit dental.

  OCLUSIÓ SEGONS EL TIPUS DE PRÒTESI

  PROGRAMA TEÒRIC – De 9.30 a 14.30h

  10. OCLUSIÓ SEGONS EL TIPUS DE PRÒTESI

  Patró d’oclusió i/o procediment per a ajustar els diferents tipus de pròtesis.
  • Pròtesi fixa sobre dents.
  • Pròtesi fixa sobre implants.
  • Pròtesi parcial amovible.
  • Pròtesi completa.
  • Sobredentadures sobre implants.

  Dates

  27 de juny – 1 de juliol | 9.30h a 20h/14.30h

  Durada

  5 dies

  Preu

  Preu Soci Scoe 2800€, Soci Sepes 2900€ / No Soci 3100€


  Places

  40

  Dates

  27 de juny – 1 de juliol | 9.30h a 20h/14.30h

  Durada

  5 dies

  Preu

  Preu Soci Scoe 2800€, Soci Sepes 2900€ / No Soci 3100€

  Places

  40

  Dr. Ernest Mallat Callís Dr. Ernest Mallat Callís
  Director i Professor Dr. Ernest Mallat Callís
  Dr. Salvador Gallardo Colchero Dr. Salvador Gallardo Colchero
  Professor Dr. Salvador Gallardo Colchero

  PROFESSORS

  • Dr. Ernest Mallat Callís
  • Dr. Salvador Gallardo Colchero
  • Dr. Mazen Khoury
  • Dr. Sergi Pedemonte Sarrias
  • Dr. Iván Mendoza Martínez
  • Dr. Antonio Mendoza Rodríguez
  • Dr. José María Barrachina Díez
  • Dr. Habib Shammas Garroum
  • Dra. Dolores Rodríguez Andújar
  • Dr. Xavier Mallat Callís
  • Dra. Laura Khoury Ribas
  • Dra. Olga Lóbez Vea
  • Dr. Eduard Riera Hervás
  • Dr. Oriol Mallat Jovell
  • Dr. Juan Cadafalch Cabaní
  • Dr. Àlex Urpí García

  PER QUÈ FORMAR-SE AMB SCOE?

  Més de 70 anys de trajectòria ens avalen.

  Fundada en 1947, nuestra Sociedad ha formado durante más de 7 décadas años a Estomatólogos y Odontólogos procedentes de todos los ámbitps de nuestra profesión

  Apostem per la formació teoricopràctica.

  Amb demostracions sobre pacients, residències clíniques i, en alguns Postgraus, oferim fins i tot la possibilitat de fer tractaments en pacients.

  Aprenderás de los mejores profesionales del sector.

  Tots els professors que seleccionem per als nostres cursos i formacions tenen gran experiència clínica i docent.

  Comptem amb una de les millors plataformes de formació en línia.

  Utilitzada per un gran nombre d’universitats espanyoles. Gràcies a això, podem oferir un ensenyament a distància de la màxima qualitat.

  Disposem de modernes instal·lacions en una ubicació immillorable.

  La seu de la SCOE és a 3 minuts a peu de l´estació de Sants a Barcelona. Hi comptem amb 900m2 d’instal·lacions totalment equipades per a la formació teòrica i pràctica.

  Las plazas para esta formación se han agotado. Si estás interesado en próximas ediciones o bien recibimos una baja, nos pondremos en contacto contigo. | Les places per aquesta formació s’han exhaurit. Si estàs interessat en properes edicions o bé rebem una baixa, contactarem amb tu. Le informaremos si disponemos de alguna plaza libre próximamente. Introduzca los datos a continuación. / L'informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi les dades a continuació.